Pravidlá používania

Spoločnosť COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská  ul. č. 25, 827 18   Bratislava, identifikačné číslo 35 697  547, daňové identifikačné číslo 202  032 4350, daňové identifikačné číslo pre daň z  pridanej hodnoty SK 202  032 4350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 218/B, adresa elektronickej pošty info@coop.sk , telefónne číslo 02 / 58 233 233 (ďalej ako „prevádzkovateľ“, alebo „COOP Jednota Slovensko“) je prevádzkovateľom webovej stránky  www.komoraslovenskychgazdin.sk   („webová stránka“), ktorej používanie sa spravuje týmito pravidlami (ďalej len „pravidlá“):

Medzi funkcionality webovej stránky patrí, najmä:

a) vyhľadávanie a prezeranie video a foto receptov a sprístupňovanie textových receptov,

b) filtrovanie receptov podľa zvolených kategórií,

c) odosielanie receptov na e-mailovú adresu a ich tlač,

d) pridávanie receptov k obľúbeným položkám,

e) informovanie o aktuálnych predajných a reklamných akciách v predajnej sieti COOP Jednota Slovensko,

f) vytvorenie vlastného účtu a profilu užívateľa webovej stránky,

g) možnosť zasielania informácii o aktuálnych predajných a reklamných akciách prevádzkovateľa registrovaným užívateľom, ktorí so zasielaním uvedených informácii udelia svoj výslovný súhlas,

h) prevádzkovanie propagačných súťaží.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s prevádzkou webovej stránky alebo jej jednotlivými funkcionalitami osobné údaje jej užívateľov, ich spracúvanie sa riadi Politikou spracúvania osobných údajov, ktorá tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

1. Používanie webovej stránky je dobrovoľné a bezplatné. Pri používaní webovej stránky je užívateľ povinný dodržiavať tieto pravidlá, všeobecne záväzné právne predpisy a dobré mravy, rešpektovať práva a právom chránené záujmy ostatných užívateľov webovej stránky, vrátane autorských práv a iných súvisiacich práv.

2.Prevádzkovateľ je oprávnený určiť funkcionality webovej stránky, ktoré sú dostupné len po registrácii a prihlásení užívateľa.

3. Registrácia sa môže realizovať vyplnením registračného formulára na webovej stránke, alebo prostredníctvom facebook-ového účtu alebo účtu google, ktoré umožňujú  prevzatie údajov ich užívateľa do registračného systému webovej stránky. Registrácia je bezplatná a realizovaná na dobu neurčitú.

4. Pri registrácií je užívateľ povinný uviesť jedinečné užívateľské meno, heslo a jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail). V prípade, ak užívateľom zadané užívateľské meno alebo adresu elektronickej pošty už niekto v registračnom systéme webovej stránky používa, bude užívateľ vyzvaný, aby si zvolil iné. Registračné údaje užívateľa a vykonanie registrácie užívateľa prevádzkovateľ potvrdí užívateľovi na ním zvolenú adresu elektronickej pošty. Vyplnením registračného formulára užívateľ potvrdzuje, že ním uvedené údaje v registračnom formulári sú úplné, správne, neporušujú práva tretích osôb a neboli uvedené bez potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb. Rozsah údajov vyžadovaných pri registrácii určuje prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený tento rozsah kedykoľvek zmeniť.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť alebo zrušiť registráciu užívateľa s užívateľským menom, ktoré je podľa výlučného uváženia prevádzkovateľa neslušné, obscénne, hanlivé alebo inak nevhodné alebo urážlivé.

6. Registráciou na webovej stránke užívateľ vyjadruje súhlas: 

a) s týmito pravidlami;

b) s tým, že bude zodpovedný za všetky aktivity realizované z jeho účtu, pod jeho užívateľským menom a heslom; užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti ním zvoleného hesla;

c) s tým, že údaje v profile, komentáre, texty, informácie alebo iné príspevky (ďalej len „príspevky“) zverejnené pod užívateľským menom a heslom užívateľa sú prístupné pre prevádzkovateľa a každého iného užívateľa webovej stránky v súlade s funkcionalitou webovej stránky, pričom ostatní užívatelia webovej stránky sú oprávnení tieto príspevky používať, ako aj kopírovať výlučne pre svoju osobnú nekomerčnú potrebu a prevádzkovateľ je oprávnený tieto príspevky ako samostatné autorské diela používať všetkými spôsobmi použitia uvedenými v ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, t.j. na spracovanie príspevku, spojenie príspevku s iným dielom, zaradenie príspevku do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny príspevku, verejné rozširovanie príspevku všetkými technickými prostriedkami, a to formou nevýhradnej licencie bez vecného a územného obmedzenia, po dobu trvania majetkových práv užívateľa k príspevku a bez nároku užívateľa na akúkoľvek odmenu, na nekomerčné, ako aj komerčné účely (vrátane marketingových a reklamných účelov) prevádzkovateľa;

d) so zasielaním systémových informácii týkajúcich sa prevádzky webovej stránky, najmä informácii o obmedzeniach, zmenách alebo technických prestávkach fungovania webovej stránky, na elektronickú adresu užívateľa uvedenú pri registrácii; každý registrovaný užívateľ je oprávnený kedykoľvek zakázať ďalšie doručovanie týchto informácií zaslaním správy na elektronickú adresu prevádzkovateľa info@coop.sk

7. Užívateľ nesmie používať webovú stránku v rozpore s jeho účelom. Registrovaný užívateľ nesmie na webovej stránke zverejňovať príspevky, ktoré sú svojou povahou a obsahom v rozpore s platným právnym poriadkom, ani urážlivé, hanlivé, vulgárne príspevky alebo príspevky obťažujúce akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, príspevky spôsobilé spôsobiť ujmu inej osobe, na majetku alebo porušovať práva tretích osôb, ďalej príspevky eticky alebo inak neprijateľné, podnecujúce alebo nabádajúce na nezákonnú činnosť. Príspevky užívateľa taktiež nesmú propagovať žiadne služby alebo tovary, politické strany a hnutia alebo fyzické, či právnické osoby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo každý príspevok obsahujúci takýto nepovolený obsah zverejnený užívateľom na webovej stránke podľa svojho výlučného uváženia vymazať, a to bez predchádzajúceho alebo následného upozornenia dotknutého užívateľa a bez zdôvodnenia.

8. Užívateľ nesmie vykonávať činnosti, ktoré by porušovali súkromie iných užívateľov bez ich výslovného súhlasu alebo sťažovali prevádzku webovej stránky prevádzkovateľovi alebo iným užívateľom.

1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na webovej stránke a tým aj svoj účet, a to elektronicky zvolením tejto možnosti na určenom mieste webovej stránky.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať alebo odstrániť účet užívateľa v prípade, ak užívateľ porušuje hociktoré ustanovenie týchto pravidiel alebo účet užívateľa je neaktívny po dobu posledných dvanástich mesiacov.

1. Užívateľ je oprávnený, nie však povinný, pri registrácii na webovú stránku alebo po registrácii zmenou vo svojom profile, udeliť súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov (e-mailovej adresy) za účelom priameho marketingu tovarov a služieb prevádzkovateľa a jeho zmluvných partnerov tvoriacich obchodnú sieť COOP Jednota Slovensko, vrátane zasielania elektronickej pošty.

2. Tento súhlas užívateľa je dobrovoľný a platí po dobu registrácie užívateľa na webovej stránke, najdlhšie však do jeho odvolania. Užívateľ je oprávnený hocikedy odvolať súhlas podľa tohto článku, a to zmenou nastavenia vo svojom profile alebo zaslaním písomného listu na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou na info@komoraslovenskychgazdin.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

a) obmedzenia prevádzky webovej stránky v dôsledku poruchy zariadení, vyššej moci alebo nesprávnej konfigurácie zariadení, prehliadačov, operačných systémov užívateľov, ako aj nepovolenými činnosťami užívateľov;

b) nemožnosť používania webovej stránky počas technických prestávok, pričom prevádzkovateľ nie je povinný informovať užívateľov o prebiehajúcej alebo plánovanej technickej prestávke;

c) obsah a formu príspevkov zverejnených užívateľmi na webovej stránke; prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo príspevky obsahujúce nepovolený obsah nezverejniť alebo odstrániť v súlade s týmito pravidlami;

d) činnosť tretích osôb uskutočňovanú v súvislosti s využívaním služieb webovej stránky v rozpore s jej účelom;

e) akékoľvek nároky tretích osôb v súvislosti so zásahom do ich práv užívateľmi webovej stránky;

f) škodu spôsobenú používaním webovej stránky alebo informácií získaných z webovej stránky;

g) obsah, ktorý je cez linky umiestnené na webovej stránke, sprístupnený na používanie užívateľmi; za takýto obsah, ako aj škodu spôsobenú v súvislosti s takýmto obsahom, zodpovedá výhradne prevádzkovateľ dotknutej internetovej stránky, na ktorú daná linka odkazuje.

2. Užívateľ zodpovedá za všetky aktivity realizované z jeho účtu na webovej stránke, pod jeho užívateľským menom a heslom, bez ohľadu na skutočnosť, či sú tieto aktivity realizované v dôsledku konania užívateľa alebo tretích osôb, ktoré získali prístup k užívateľskému menu a heslu daného užívateľa v dôsledku jeho konania, nečinnosti alebo nedbanlivosti, ako aj za všetky dôsledky (vrátane škody vzniknutej tretím osobám) takýchto aktivít.

1. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu, grafiky a iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch na webovej stránke môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo inými označeniami požívajúcimi právnu ochranu.

2. Autorské práva k webovej stránke a obsahu na nej umiestnenom sú vyhradené. Každý užívateľ webovej stránky je v súlade s funkcionalitou stránky uvedenou v článku I písm. c) a d) týchto pravidiel oprávnený používať časť alebo celú webovú stránku, napr. prezerať, preberať, rozmnožovať a šíriť (zdieľať) videá, texty, fotografie alebo iný obsah webovej stránky akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom prostredníctvom sociálnych sietí a pod., na osobné, nekomerčné používanie, a to pod podmienkou, že vo všetkých kópiách ostanú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach prevádzkovateľa, ako sú uvedené v pôvodnom obsahu umiestnenom na webovej stránke. Poskytnutie práv podľa predchádzajúcej vety neznamená, že prevádzkovateľ udeľuje licencie na autorské práva  alebo iné práva duševného vlastníctva.

3. Akékoľvek použitie častí alebo celku webovej stránky nad rozsah alebo iný ako účel, ako je uvedené v bode 2., druhá veta (bez ohľadu na jazykovú verziu), najmä kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej stránky pre iné ako osobné nekomerčné účely je možné len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa alebo ak ide o príspevok užívateľa webovej stránky len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého užívateľa ako autora príspevku. Tým nie je dotknuté oprávnenie prevádzkovateľa uvedené v článok III bod 6. písm. c) týchto pravidiel.

1. Vyhlásenie súťaže. Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, prostredníctvom webovej stránky vyhlasovať a organizovať propagačné súťaže.

2. Celistvosť pravidiel súťaže. Súťaž sa bude spravovať súťažnými podmienkami tvorenými jednotlivou informáciou prevádzkovateľa o vyhlásení súťaže uverejnenou na webovej stránke (ďalej len „vyhlásenie súťaže“), akoukoľvek jej zmenou uverejnenou na webovej stránke prevádzkovateľa a týmito pravidlami, ktoré budú vo vzájomnej prepojenosti záväzným a úplným spôsobom upravovať presne a zrozumiteľne podmienky súťaže. V prípade rozporu medzi obsahom jednotlivých častí súťažných pravidiel, platí nasledujúce poradie prednosti: (1.) zmeny jednotlivého vyhlásenia súťaže, pričom nová zmena má prednosť pred predchádzajúcou, (2.) vyhlásenie súťaže, ktorým prevádzkovateľ súťaž vyhlásil, (3.) článok VIII týchto pravidiel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť každé vyhlásenie súťaže.

3. Účel súťaže. Účelom každej súťaže je podpora projektu Komora slovenských gazdiniek, šírenie dobrého mena a povesti obchodného mena a obchodných známok a značiek prevádzkovateľa, ako aj podpora predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa.

4. Trvanie súťaže. Termín konania súťaže bude uvedený v jednotlivom vyhlásení súťaže prevádzkovateľa na webovej stránke. Ak prevádzkovateľ v jednotlivom vyhlásení súťaže neurčí termín ukončenia súťaže, má sa za to, že daná súťaž bude trvať do odvolania, ktoré sa prevádzkovateľ zaväzuje oznámiť prostredníctvom webovej stránky aspoň 24 hodín pred ukončením súťaže.

5. Miesto konania súťaže. Každá súťaž bude realizovaná v online prostredí webovej stránky a bude určená jej registrovaným užívateľom.

6.Účastník súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Maloletí starší ako 16 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim súhlasom svojho zákonného zástupcu. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami.

7. Vylúčenie z účasti na súťaži. Z účasti na súťaži sú vylúčení prevádzkovateľ, zmluvní partneri prevádzkovateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže, ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene prevádzkovateľa a zmluvných partnerov prevádzkovateľa podieľajúcich sa na organizácii súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8. Účasť v súťaži. Do každej súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť len jedenkrát, a to spôsobom uvedeným vo vyhlásení súťaže. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov nevyhnutných pre organizáciu súťaže, ktorých spracúvanie sa riadi, Politikou spracúvania osobných údajov.

9. Výhra. Prevádzkovateľ poskytne do každej súťaže jednu alebo viac výhier, ktorých druh a počet oznámi vo vyhlásení súťaže.

10. Okruh možných výhercov. Do žrebovania o výhru bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní všetky podmienky súťaže uvedené v pravidlách súťaže. Každý účastník súťaže môže v rámci jednej súťaže získať iba jednu výhru.

11. Miesto a termín určenia výhercov. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov prevádzkovateľa v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Výherca bude určený náhodným výberom (žrebovaním) alebo iným vhodným spôsobom (napr. podľa najvyššieho počtu bodov alebo hlasov udelených súťažnému príspevku výhercu inými účastníkmi súťaže pod.). Prevádzkovateľ je oprávnený určiť obdobným spôsobom primeraný počet náhradníkov.

12. Súčinnosť účastníka. Každý účastník súťaže je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na doručenie výhry, a to najmä, ale nielen uvedením správnych osobných a kontaktných osobných údajov pri registrácii na webovú stránku, resp. po oznámení výhry na elektronickú adresu uvedenú pri jeho registrácii na webovú stránku, inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený.

13. Oznámenie výhry. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou elektronickej pošty na elektronickú adresu, ktorú výherca uviedol pri registrácii na webovú stránku. Výherca bude zároveň vyzvaný, aby prevádzkovateľovi oznámil údaje potrebné pre doručenie výhry (meno, priezvisko, doručovacia adresa, príp. telefón). V prípade, ak výherca súťaže do 36 hodín od takéhoto oboznámenia výhry, neposkytne prevádzkovateľovi údaje potrebné pre doručenie výhry alebo výhru odmietne, je prevádzkovateľ oprávnený určiť obdobným postupom náhradného výhercu súťaže. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť užívateľské meno výhercu a jeho výhru aj na webovej stránke.

14. Doručenie výhry. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný prevádzkovateľom prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Prevádzkovateľ odošle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje potrebné na doručenie výhry prostredníctvom poštového doručovateľa. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech prevádzkovateľa bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany prevádzkovateľa.

15. Informácia o daňových a odvodových povinnostiach. Hodnota výhry bude uvedená v písomnom oznámení o výhre doručenom výhercovi spolu s výhrou. Výhra, ktorej hodnota prekročí sumu určenú príslušným ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Daň a zdravotné poistenie je povinný zaplatiť výherca. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s výhrou.

16. Obmedzenia výhercu. Podľa ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Prevádzkovateľ nebude výhru vymieňať za hotovosť alebo na žiadosť výhercu poskytovať inú výhru, ako je výhra stanovená prevádzkovateľom v jednotlivom vyhlásení súťaže.

17. Výhrady prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek ukončiť, pozastaviť alebo zmeniť jej podmienky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, (i) vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na webovej stránke alebo zaslané výhercom za neplatné alebo (ii) bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať alebo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore so súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť prevádzkovateľa.

18. Vylúčenie zodpovednosti prevádzkovateľa v súvislosti s organizovaním súťaže. Prevádzkovateľ nezodpovedá (i) za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom prevádzkovateľom; (ii) za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s výhrou; (iii) za žiadnu škodu spôsobenú účastníkom súťaže alebo tretím osobám zverejnením a šírením súťažných fotografií alebo iných diel prostredníctvom internetu. Za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením a šírením súťažnej fotografie alebo iných diel a s tým súvisiacu škodu zodpovedá výlučne účastník súťaže, ktorý fotografiu alebo iné dielo do súťaže poskytol. Prevádzkovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

 

 1. Prevádzkovateľ má právo ľubovoľne meniť a dopĺňať tieto pravidlá. Tieto pravidlá a ich zmeny sú zverejnené na webovej stránke.

 2. Činnosť prevádzkovateľa podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii (Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27).  

 

V Bratislave, dňa 28. 3. 2019