Politika spracúvania osobných údajov v súvislosti s prevádzkou webovej stránky www.komoraslovenskychgazdin.sk


Príloha č. 1 Pravidiel používania webovej stránkywww.komoraslovenskychgazdin.sk.

1. Spoločnosť COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská ul. č. 25, 827 18  Bratislava, identifikačné číslo 35 697 547, daňové identifikačné číslo 202 032 4350, daňové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty SK 202 032 4350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 218/B, adresa elektronickej pošty info@coop.sk, telefónne číslo 02 / 58 233 233 (ďalej len „prevádzkovateľ“, alebo „COOP Jednota Slovensko“) je prevádzkovateľom webovej stránky www.komoraslovenskychgazdin.sk (ďalej len „webová stránka“), pri prevádzkovaní ktorej spracúva Vaše osobné údaje ako užívateľa webovej stránky.

2. Spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

3. Rozsah, právny základ, účel a doba spracúvania, ako aj iné podmienky spracúvania Vašich osobných údajov sa spravujú touto Politikou spracúvania osobných údajov (ďalej len „politika“), ktorá tvorí prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť Pravidiel používania webovej stránky, a to v závislosti od Vami zvolenej a využívanej funkcionality webovej stránky.

1. Zoznam spracúvaných údajov. Ak otvoríte webovú stránku cez webový prehliadač, server webovej stránky automaticky získa a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File tieto údaje:

a) IP-adresu Vášho zapnutého koncového zariadenia,

b) dátum a čas Vášho prístupu na webovú stránku,

c) meno a URL otvoreného súboru,

d) webovú stránku/aplikáciu, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),

d) Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,

e) názov Vášho poskytovateľa prístupu do internetu.

2. V prípade, ak ste vo Vašom webovom prehliadači (v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia) súhlasili so spracúvaním o údajov geografickej polohe Vášho koncového zariadenia, môžeme použiť túto funkcionalitu, aby sme Vám mohli ponúknuť individuálnu službu určenú pre na Vašu aktuálnu polohu.

3. Právny základ a účel spracúvania. Uvedená spracovateľská operácia je vykonaná na právnom základe, ktorým je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom oprávnený záujem na jej vykonaní vyplýva z účelu spracúvania, ktorými sú zabezpečenie nerušeného spojenia, zabezpečenie komfortného používania webovej stránky vrátane jej optimalizácie a vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

4. Príjemcovia. Tieto údaje neodovzdávame žiadnym tretím osobám.

5. Doba uchovávania. Tieto údaje sú uložené do pamäti servera webovej stránky po dobu 30 dní od ich získania, potom sú automaticky vymazané. Údaje o Vašej geografickej polohe sú spracúvané len počas trvania Vášho jednotlivého prístupu na webovú stránku, po ukončení prístupu sú automaticky vymazané.

1. Pre účely využívania všetkých funkcionalít webovej stránky máte možnosť registrovať sa na webovú stránku. Registrácia sa môže realizovať vyplnením registračného formulára na webovej stránke, alebo prostredníctvom Vášho existujúceho facebookového účtu alebo účtu google, ktoré umožňujú  prevzatie údajov o ich užívateľovi do registračného systému webovej stránky; v tomto prípade získavame Vaše osobné údaje od prevádzkovateľov Vášho facebookového účtu alebo účtu google. Registrácia je dobrovoľná, bezplatná a realizovaná na dobu neurčitú.

2. Pri registrácií je potrebné z Vašej strany uviesť jedinečné užívateľské meno, heslo a jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail). V prípade, ak Vami zadané užívateľské meno alebo adresu elektronickej pošty už niekto v registračnom systéme webovej stránky používa, budete vyzvaný, aby si zvolili iné. Vaše registračné údaje a vykonanie registrácie bude potvrdené na Vami  zvolenú adresu elektronickej pošty.

3. Zoznam spracúvaných údajov. Užívateľské meno, heslo, adresa elektronickej pošty (e-mail), Vaše príspevky umiestnené na webovú stránku po prihlásení do Vášho užívateľského účtu, dátum a čas prihlásenia na webovej stránku a iné súvisiace osobné údaje.

4. Právny základ spracúvania. Uvedená spracovateľská operácia je vykonaná na právnom základe, ktorým je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Poskytnutie základných registračných údajov (užívateľské meno, heslo a adresa elektronickej pošty) je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je možné registráciu na webovú stránku realizovať.

5. Účel spracúvania. Účelom spracúvania je poskytovanie služieb webovej stránky dostupných len po registrácii a prihlásení (napr. služba zverejňovania Vašich komentárov, textov, informácií alebo iných príspevkov na webovej stránke).

6. Príjemcovia. Údaje získavané pri registrácii neodovzdávame žiadnym tretím osobám. Vaše príspevky umiestnené na webovú stránku po prihlásení do Vášho užívateľského účtu sú voľne dostupné širokej verejnosti.

7. Doba uchovávania. Tieto údaje uchovávame do uplynutia 6 mesiacov po ukončení Vašej registrácie na webovej stránke. Vami zverejnené príspevky na webovej stránke ste oprávnení kedykoľvek z webovej stránky vymazať.

8. Zrušenie registrácie. Máte právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na webovej stránke, a to elektronicky zvolením tejto možnosti na určenom mieste webovej stránky, zaslaním písomného listu na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu uvedenú v článku I bod 1 tejto politiky.

1. Ste oprávnený slobodne sa rozhodnúť, či nám pri registrácii na webovú stránku alebo po registrácii zmenou vo svojom profile udelíte súhlas so spracúvaním Vašej e-mailovej adresy za účelom priameho marketingu našich tovarov a služieb, ako aj tovarov a služieb našich zmluvných partnerov tvoriacich obchodnú sieť COOP Jednota Slovensko, vrátane zasielania elektronickej pošty.

2. Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní elektronickej adresy nedôjde k žiadnej chybe, používame postup „double-opt-in“, t.j. keď zadáte Vašu elektronickú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme Vám najskôr na Vami zadanú elektronickú adresu potvrdzovací link. Vaša e-mailová adresa je zaradená do databázy príjemcov informačného letáku až po kliknutí na tento potvrdzovací link.

3. Zoznam spracúvaných údajov. Vaša elektronická adresa (e-mail) a Vaše užívateľské správaniena webovej stránke. Vyhodnotenie Vášho užívateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti webovej stránky, resp. informačného letáku navštevujete a na ktoré linky klikáte. Na základe toho Vám vytvoríme osobný používateľský profil, ku ktorému priradíme Vašu e-mailovú adresu; vďaka tomuto postupu Vás budeme môcť kontaktovať s ponukou zodpovedajúcou Vašim záujmom a preferenciám.

4. Právny základ spracúvania. Váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné.

5. Účel spracúvania. Priamy marketing našich tovarov a služieb, ako aj tovarov a služieb našich zmluvných partnerov tvoriacich obchodnú sieť COOP Jednota Slovensko, vrátane zasielania elektronickej pošty. Zasielané informácie sa môžu týkať výrobkov, služieb, predajných akcií, súťaží alebo ankiet.

6. Príjemcovia. Údaje získavané pri registrácii neodovzdávame žiadnym tretím osobám. V prípade, ak sa rozhodneme spolupracovať v tejto súvislosti s externými poskytovateľmi služieb priameho marketingu, uzavrieme s nimi zmluvu podľa článku 28 GDPR.

7. Doba uchovávania. Na tento účel spracúvame Vaše údaje po dobu Vašej registrácie na webovej stránke, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu s takýmto spracúvaním.

8. Právo odvolať súhlas. Máte právo kedykoľvek súhlas na tento účel odvolať bez udania dôvodu, a to zmenou nastavenia vo svojom profile (link na odhlásenie nájdete tu), zaslaním písomného listu na adresu sídla prevádzkovateľa, elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu uvedenú v článku I bod 1 tejto politiky. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

1. Prostredníctvom webovej stránky budeme čas od času vyhlasovať a organizovať propagačné súťaže. Kritéria účasti v súťaži sa budú spravovať súťažnými podmienkami tvorenými jednotlivou informáciou prevádzkovateľa o vyhlásení súťaže uverejnenou na webovej stránke, akoukoľvek jej zmenou uverejnenou na webovej stránke a pravidlami, ktoré tvoria súčasť Pravidiel používania webovej stránky . Účelom súťaží je podpora projektu Komora slovenských gazdiniek, šírenie dobrého mena a povesti obchodného mena a obchodných známok a značiek prevádzkovateľa, ako aj podpora predaja našich tovarov a služieb.

2. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Do každej súťaže sa môžete zapojiť len jedenkrát, a to spôsobom uvedeným vo vyhlásení súťaže. Vašim aktívnym súhlasným konaním, ktoré predstavuje prevádzkovateľom určený spôsob účasti v súťaži udeľujete prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov nevyhnutných pre organizáciu súťaže, ktorých spracúvanie sa riadi touto politikou.

3. Zoznam osobných údajov. Kontaktné a iné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, súťažné príspevky, vrátane fotografií alebo videí). 2. V prípade výhercu – fotografia, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje potrebné na splnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných účtovných, daňových a iných právnych predpisov v súvislosti s poskytnutím výhry.

4. Účel spracúvania. 1. Organizácia súťaže. 2. Kontaktovanie výhercu, odovzdanie výhry a zverejnenie mena, priezviska, fotografie a výhry výhercu (v prípade maloletého aj jeho zákonného zástupcu) v oznamovacích prostriedkoch (internet – webové sídlo prevádzkovateľa, sociálne siete a tlač), plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

5. Právny základ spracúvania. 1. Váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade ak účastník súťaže je maloletý mladší ako 16 rokov, súhlas zodpovedného zástupu s účasťou takéhoto maloletého v súťaži. 2. V prípade výhercu – nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

6. Príjemcovia osobných údajov. Zmluvní partneri prevádzkovateľa podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier výhercom (napr. subjekty zabezpečujúce doručenie výhry).

7. Doba uchovávania údajov. 1. Pre účely organizovania súťaže do 30 dní od určenia výhercov. 2. V prípade výhercu po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.

8. Právo odvolať súhlas. Ste oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry (kedy vzniká nový právny základ spracúvania Vašich osobných údajov) svoj súhlas s účasťou v súťaži odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu uvedenú v článku I bod 1 tejto politiky. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.

1. Cookies. Pri prevádzkovaní webovej stránky používame a teda aj spracúvame tzv. cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (napr. laptop, tablet, smartfón) vždy, keď navštívite webovú stránku. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas expirácie a samotný obsah, v ktorom si webová stránka ukladá potrebné informácie. Pri Vašej ďalšej návšteve na webovej stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookie na server prevádzkovateľa, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookies súbore pred ich zneužitím a zamedziť k ním prístup iných webových stránok, ako tých, ktoré cookie súbor vytvorili. Ste zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookies v bezpečí. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením, ktoré môžu, ale nemusia viesť získaniu našej vedomosti o Vašej identite.

2. Právny základ, účel a doba spracúvania. Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom za oprávnený záujem na spracúvaní cookies v zásade považujeme účel spracúvania, ktorým je záujem o optimalizáciu webovej stránky, o zlepšovania našich služieb, ďalej zobrazovanie relevantných informácii a ponúk, ako aj prispôsobovanie webovej stránky Vašim požiadavkám. Použitie cookies ďalej slúži na uľahčenie a spríjemnenie používania webovej stránky pre Vás ako jej užívateľa. Na webovej stránke môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookies súbory. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým ste prítomný na našich stránkach. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookie uložené vo vašom prehliadači závisí od typu súborov cookie ako aj od nastavenia Vášho prehliadača.

3. Druhy cookies používaných na webovej stránke:

a) Základné súbory cookie. sú základným predpokladom pre prevádzku webovej stránky. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webovej stránky. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú sa vytvára každému návštevníkovi na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty).

b) Štatistické súbory cookie sú určené na zbieranie informácie o tom, ako používate webovú stránku. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní webovej stránky, o tom, ktoré podstránky si prezrelo koľko návštevníkov, a pod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať webovú stránku tak, aby čo najlepšie reagovala na požiadavky našich návštevníkov.

c) Prevádzkové súbory cookie nie sú nevyhnutné potrebné pre riadnu prevádzku webovej stránky, avšak vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť webovej stránok. Ide napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie webovej stránky, výber Vašej lokality, zmeny rozloženia obsahu webovej stránky, tak aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve webovej stránky.

d) Súbory cookie reklamných systémov využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na webovej stránke, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.

e) Súbory cookie tretích strán. Na webovej stránke môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že na webovej stránke je vložený obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do webovej stránky si môžu aj tieto partnerské stránky počas Vašej návštevy na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na Vašom koncovom zariadení. Ide napríklad o:

e1)       o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na našu efektívnu marketingovú komunikáciu, napr. Google Analytics. V tejto súvislosti sú vypracované a spracúvané pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies vytvárajú nasledujúce informácie o Vašom používaní webovej stránky (i) typ a verzia prehliadača, (ii) použitý operačný systém, (iii) Referrer-URL (predtým navštívená stránka),(iv) označenie zapojeného počítača (IP-adresa), (v) čas odozvy servera. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie Vašich iných osobných údajov s týmito získavanými údajmi (tzv. IP-Masking). Informácie vytvorené v cookies na tento účel sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú na základe poverenia. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané. Na báze reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k Vašej osobe.

e2) Onsite-Targeting. Na webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie určené na optimalizáciu webovej stránky a reklám zobrazovaných na webovej stránke. Účelom tohto spracúvania je na základe Vášho doterajšieho užívateľského správania zobrazovať na Vašich koncových zariadeniach iba reklamy podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Informácie zhromaždené s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré z našich výrobkov ste prejavili záujem. Evidencia a vyhodnotenie sú následne pseudonymizované, čo nám znemožňuje, aby sme vás identifikovali. Údaje spracúvané pri onsite – targetingu v žiadnom prípade nie sú spájané s vašimi ostatnými osobnými údajmi.

e3) Re-Targeting. Technológie Re-Targeting rôznych zmluvných partnerov (napr. Google Ads, Etarget, Strossle, Adform, Facebook) nám umožňujú, aby sme našu online ponuku vytvárali presne podľa Vašich záujmov. Používame pritom súbor cookie, pomocou ktorého sa údaje o Vašich záujmoch zbierajú pri použití pseudonymov. Informácie o Vašom správaní pri surfovaní na marketingové účely sa zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú do pamäte vo Vašom počítači a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne môžu byť na webových stránkach ukázané cielené odporúčania výrobkov, ako aj pre Vás zaujímavé personalizované reklamy našich výrobkov. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby osobne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. V súvilosti s Re-targetingom sa nespracúvajú ďalšie osobné údaje a taktiež sa žiadne používateľské profily nespájajú s osobnými  údajmi.

Súbory cookie tretích strán nepodliehajú našej priamej kontrole. So zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov sa môže oboznámiť na ich webových sídlach, napr. v prípade Google Analytics tuGoogle Ads tu, Adform tu, Etarget tu, Strossletu alebo Facebook tu , tutu.

Voči personalizovanej reklame máte právo namietať. Toto právo si môžete uplatniť buď podľa článku VIII bod 7. tejto politiky alebo kliknutím na tlačidlo ukázané na Vašej reklame (napr. „i“), čím sa dostanete na príslušnú webovú stránku jej  poskytovateľa. Tam vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie Retargeting a ponúknutá možnosť vystúpenia („Opt-out“). Pri vystúpení od poskytovateľa sa vo Vašom koncovom zariadení uloží tzv. „Opt-out“ cookies, ktoré v budúcnosti zabránia ukazovaniu reklamy príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme, že toto vystúpenie sa môže urobiť iba vo Vašom koncovom zariadení a že príslušné „Opt-out“ cookies z Vášho koncového zariadenia nesmú vymazať.

4. Nastavenia používania cookies môžete zmeniť vo Vašom prehliadači. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Svoj prehliadač si však môžete nastaviť tak, aby Vo vašom koncovom zariadení neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Spôsob používania súborov cookies si môžete zmeniť v nastaveniach Vášho prehliadača resp. koncového zariadenia. Na trhu je dostupných veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookies. Toto nastavenie si môžete ako užívateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookies v prehliadači zakážete pre všetky stránky alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si môžete nastaviť, aby Vás prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookie upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity. Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii „Pomoc“ každého prehliadača. Tieto nastavenie je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate k prístupu na internet. Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookie vo Vašom prehliadači rešpektujeme. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcionality webovej stránky. V takomto prípade rovnako negarantujeme správnu funkčnosť webovej stránky pri pripojení z Vášho prehliadača.

1. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou spracovaní uvedených v článku VI bod 3. písm. e) tejto politiky.

2. Spracovania uvedené v článku VI bod 3. písm. e) tejto politiky spôsobujú odovzdanie údajov na serveri našim partnerom – tretím stranám (napr. Google, Facebook, ETARGET SE, Strossle). Servery partnerov sa nachádzajú čiastočne v USA. Odovzdávanie údajov sa uskutočňuje podľa zásad tzv. Privacy Shield, ako aj na základe rozhodnutí o primeranosti (ak vo vzťahu ku krajine, do ktorej je prenos údajov realizovaný takéto rozhodnutie existuje), resp. na základe štandardných doložiek o ochrane osobných údajov.

1. Okrem práva odvolať súhlas vo vyššie uvedených prípadoch môžete voči našej spoločnosti uplatniť nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú podľa článku 15 GDPR,

b) právo na opravu podľa článku 16 GDPR,

c) právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR,

d) právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,

e) právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,

f) právo namietať podľa článku 21 GDPR.

2. Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú podľa článku 15 GDPR Vám umožňuje bezplatne získať od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú;

b) kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR, resp. ust. § 48 Zákona v súvislosti s prenosom;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov , ktoré sa Vás týkajú alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) akékoľvek dostupné informácie o zdroji údajov spracúvaných o Vás, ak sme ich nezískali od Vás;

h) existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania na Vás.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Ak žiadosť podáte v elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme rovnako elektronickými prostriedkami, ak zároveň nepožiadate o iný spôsob sprístupnenia údajov.

3. Právo na opravu podľa článku 16 GDPR. Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, napr. formou poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR. Máte právo požadovať od nás výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pričom sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvoláte Váš súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ na pre spracúvanie Vašich osobných údajov;

c) namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, resp. namietate voči spracúvaniu článku 21 ods. 2 GDPR;

d) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) vymazanie Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti;

f) Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR;

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Naše povinnosti uvedené v tomto bode sa neuplatnia, ak bude spracúvania potrebné z hociktorého dôvodu uvedeného v článku 17 ods. 3 GDPR.

5. Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR. Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ pôjde o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť ich správnosť,

b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné, avšak Vy namiesto vymazania dotknutých osobných údajov požadujete obmedzenie ich použitia,

c) nami spracúvané osobné údaje potrebujete Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a zároveň ich už nepotrebujeme my na účely spracúvania,

d) namietali ste voči spracúvania podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi proti spracúvaniu na Vašej strane.

            Obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že s výnimkou uchovávania sa Vaše osobné údaje spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.

6. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje preniesť (odovzdať) inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, ak sa

a) spracúvanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a

b) spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi. Tejto Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

7. Právo namietať podľa článku 21 GDPR. Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania profilovania založenému na uvedených ustanoveniach. Po uplatnení tohto Vášho práva nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu alebo spracúvaniu spočívajúceho v profilovaní v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak si uplatníte právo namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu podľa prechádzajúcej vety, Vaše osobné údaje na tento účel už nebudeme spracúvať.

E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie Vašich podnetov pri spracúvaní osobných údajov (napr. otázok alebo žiadostí o uplatnenie Vašich práv) je JUDr. Peter SIMAN, kontaktné údaje: dpo@coop.sk, poštová adresa: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská ul. č. 25, 827 18  Bratislava.

1. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácii a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

2. Tým nie je dotknuté Vaše právo obrátiť sa so svojim podnetom aj na dozorný orgán na ochranu osobných údajov tej krajiny, v ktorej máte svoje bydlisko.

1. Prevádzkovateľ má právo ľubovoľne meniť a dopĺňať túto politiku.

2. Táto politika a jej zmeny sú zverejnené na webovej stránke.

 

Bratislava, dňa 28. 3. 2019